Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De website in zijn Nederlandstalige  versie (hierna de « website ») toegankelijk via het URL adres www.rainbowballooning.be, wordt beheerd en uitgegeven door Liesmons BV, geregistreerd in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer BE 0833 480 517, met fysieke vestiging te 3440 Zoutleeuw, Dungelstraat 66(hierna « RB »).

RB verkoopt ballonvaart-cadeaubonnen (CB hierna genoemd) en ballonvluchten.

Een CB geeft recht op het maken van een ballonvaart, in groep of privé volgens aangegeven op de cadeaubon. Een CB en een reservatie wordt niet terugbetaald door RB.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

De aankoop van een cadeaubon, waardebon of een reservatie per mail.

1.1 Klanten kunnen via internet, email, telefonisch of persoonlijk contact bij RB een CB bestellen.

1.2 RB bevestigt de aankoop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven adres van:

– een CB of reservatie,

– bijkomende informatie over de werking

1.3 Bij de bestelling kan direct een ballonvaart op vliegdatum worden gereserveerd (zie art. 2).

1.4 De CB is niet op naam en zijn overdraagbaar aan andere personen.

1.5 Een CB of reservatie per mail zal nooit contant terugbetaald worden door RB.

Reserveren van een ballonvaart

2.1 Met een CB of een reservatie per mail kan de klant bij RB een ballonvaart reserveren.  Klanten die geen CB hebben, ontvangen een factuur voor hun ballonvaart, te betalen voor de ballonvaart of vervaldatum.

2.2 De klant kan na telefonisch contact op werkdagen tussen 10u en 17u een ballonvaart/vliegdatum reserveren bij RB. 

2.3 RB bevestigt de reservering van een vliegdatum telefonisch of per mail aan de klant.

2.4 Een gereserveerde datum/vlucht kan tot 7 dagen voor de vlucht in overleg kosteloos worden verplaatst.

2.5 Voor het wijzigen van gereserveerde data binnen de 7 dagen voor de afspraak kan de datum/vlucht alsnog worden verzet tegen een vergoeding, door de klant te betalen, van € 15,- per passagier. De klant ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging. Enkel als aan die voorwaarde wordt voldaan kan met de CB of de reservatie per mail binnen 1 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe reservering worden gemaakt. CBs en reservatie's per mail zijn nooit omruilbaar tegen geld.

2.6 Wanneer de datum/vlucht door de klant wordt geannuleerd binnen de 24u is het niet meer mogelijk om met de betreffende CB of de reservatie per mail of reeds betaalde bedrag een ballonvaart te maken. De CB of de reservatie per mail of respectievelijke bedrag is wel overdraagbaar, dus in dat geval kan de klant de CB of de reservatie per mail wel doorgeven aan een andere persoon die zijn/haar plaats(en) dan inneemt op de gereserveerde ballonvaart.

2.7 De CB en de reservatie per mail kan pas gebruikt worden om een vliegdatum af te spreken indien deze integraal is betaald.

2.8 RB laat de ballonvaart niet doorgaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van RB en indien u reeds op de startplaats bent door de ballonpiloot. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. De klant reserveert vervolgens een nieuwe datum voor een ballonvaart. Deze situatie kan zich meermaals voordoen.

2.9 De CB en de reservatie vervalt 1 jaar na uitgifte of ten laatste op de vermelde vervaldatum op de CB of de reservatie. Na verloop van 1 jaar of verstrijken van de datum kan met de CB  of de reservatie per mail geen reservering of ballonvaart meer worden gemaakt. Een vervallen CB of een reservatie geeft geen recht op eender welke vergoeding en kan niet langer worden verlengd.

Een CB die bijna gaat vervallen kan éénmalig voor één jaar verlengd worden, de klant betaald hiervoor een vergoeding van 25€ per persoon. Een CB kan op geen enkele manier verlengd worden.

2.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de groepsballonvaart gemaakt vanop één van de startplaatsen van RB. 

De uitvoering van de ballonvaart

3.1 RB zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtname van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.

3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden.

3.3 RB kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. Zie art. 2.7.

3.4 Het recht om met een CB of een reservatie per mail een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de afgesproken locatie en tijd.

Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldige CB of reservatie kan overhandigen.

Als volgens de administratie van RB geen betaling van de CB of reservatie per mail is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen.

Indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hemzelf/haarzelf, de piloot, de teamleden of de medepassagiers (bvb dronkenschap, ongeschikte medische conditie, zwangerschap).

In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De CB of de reservatie per mail verliest hierdoor zijn geldigheid.

3.5 De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van RB gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.

3.6 De aansprakelijkheid van RB is opgenomen in het verzekeringsdossier dat in overeenstemming is met de strikte Europese regelgeving.

3.7 De aansprakelijkheid van RB is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de operator wordt uitbetaald.

Betaling

4.1 Betaling van de factuur voor een CB of een reservatie per mail is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt.

4.2 Betalingen aan RB dienen plaats te vinden binnen 20 dagen na factuurdatum en in ieder geval minimaal 2 werkdagen voor de ballonvaart.

4.3 Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als de operator de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 125,-.

4.4 Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

Klachten en geschillen

5.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de operator schriftelijk een klacht indienen. Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig beantwoorden.

5.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings) verplichtingen.

5.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de 10 dagen na het voorval waarover wordt geklaagd.

Herroepingsrecht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement waar RB gevestigd is, is bevoegd. HERROEPINGRECHT

In overeenstemming met artikelen VI.47 en volgende van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt u over een herroepingsrecht dat geen aanleiding geeft tot kosten in het kader van de terugzending en zonder nood aan opgave van reden. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag wanneer uzelf of een derde, anders dan de door u aangeduide transporteur, fysiek bezit neemt van de CB of de reservatie per mail.

U kunt dit recht eenvoudig uitoefenen door RB schriftelijk op de hoogte te stellen, ons ondubbelzinnig van uw wens om van het recht gebruik te maken per brief of per mail op de hoogte te stellen via de hieronder beschreven gegevens:

Contactadres :
Rainbow Ballooning
Dungelstraat 66- 3440 Zoutleeuw – België

info@rainbowballooning.be

RB behoudt zich het recht voor het bedrag van de teruggezonden CB of reservatie per mail gedeeltelijk terug te betalen. De gemaakte kosten door RB voor verzending en drukwerk worden in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag. In geval van terugzending controleren wij evenzeer of de CB of de reservatie per mail werd gebruikt. Indien dit het geval is, wordt een terugbetaling geweigerd.

Terugbetalingen zijn uiteraard nooit mogelijk op CB’s en reservatie's per mail vanwege één van onze partners/sponsors.